Kaj je energetsko pogodbeništvo?

Energetsko pogodbeništvo (EPO) pomeni, da ponudnik storitev EPO zagotavlja izboljšanje energetske učinkovitosti. Z izvedbo ukrepov zagotavlja energetske prihranke, s katerimi se povrnejo vložena sredstva. V okviru pogodbe za zagotavljanje prihrankov energije ali oskrbe z energijo ponudnik storitev pregleda stavbo in/ali energetske sisteme, oceni potencial energetskih prihrankov ter predlaga izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti in obdobje, v katerem bo jamčil, da bodo prihranki doseženi.

Ponudnik storitev EPO prevzame tveganje uspešnosti projekta v celotnem obdobju izvajanja pogodbe. V primeru, če je ponudnik storitev EPO investitor v ukrepe energetske učinkovitosti, je upravičen do poplačila naložbe iz doseženih prihrankov energije. V primeru, da projekt EPO ne doseže pogodbenega prihranka, ponudnik plača naročniku primanjkljaj prihranka, ki nastane v času izvajanja pogodbe. Prihranke, ki so višji od pogodbenih, si delita ponudnik in naročnik EPO na pravičen način, ki temelji na metodologiji, opredeljeni v pogodbi.

Definicija energetskega pogodbeništva v EU je široka, obsega namreč pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije in pogodbeno oskrbo z energijo ter izhaja iz Direktive o energetski učinkovitosti (Energy Efficiency Directive- EED): »Energetsko pogodbeništvo“ pomeni pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ta ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.«

Kaj je ponudnik storitev EPO?

»Ponudnik EPO« je fizična ali pravna osebo, ki opravlja energetske storitve v obliki energetskega pogodbeništva. EED definira »energetsko storitev« kot fizikalni učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije in energetsko učinkovite tehnologije ali ukrepa, ki lahko vključuje potrebno obratovanje, vzdrževanje in nadzor za opravljanje storitve, in se opravi na podlagi pogodbe, ter za katero se je izkazalo, da v običajnih okoliščinah preverljivo in merljivo oziroma ocenljivo izboljša energetsko učinkovitost ali prihrani primarno energijo.

Priprava projektov EPO

Vprašanje: Ali je pri izbiri stavb, ki bodo energetsko prenovljene v okviru posameznega projekta energetskega pogodbeništva, dobro izbrati samo eno vrsto stavb (npr. stavbo s poslovnimi prostori) ali pa je priporočljivo kombinirati različne vrste stavb (šole, pisarne, bolnišnice, itd.)? Namreč, če kombiniramo več vrst stavb, razpršimo / zmanjšamo tveganja, vendar bo moralo podjetje za energetske storitve obenem zaposliti več različnih energetskih strokovnjakov, specializiranih za posamezne vrste stavb in energetske sisteme. To je drago in lahko privede tudi do dodatnega tveganja. Kaj je priporočljivo?

Odgovor na to vprašanje je odvisen predvsem od vzroka za določitev večjega ali manjšega obsega nabora in vrst stavb. Če je osnovni razlog za izbiro večjega števila različnih stavb doseganje kritične mase, potrebne za izvedbeno in finančno učinkovitost projekta, je to verjetno dobra strategija, če pa je vzrok razpršitev tveganja, pa morda ni. Če namreč obstajajo dvomi o garancijah za doseganje prihrankov energije, bi se bilo morda boljše usmeriti na eno vrsto stavb in zagotoviti, da bo možnost doseganja zagotovljenih prihrankov ustrezno ocenjena in da bo projekt odlično izveden.

Vprašanje: Ali je realna predpostavka, da ima relativno nova stavba s kompleksnim sistemom ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije pogosto precej velik potencial zmanjšanja porabe energije z izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije s kratko vračilno dobo – npr. znatne energetske prihranke je mogoče doseči z ustrezno nastavitvijo parametrov obstoječih nadzornih sistemov?

To je po navadi res, ker običajno med projektom, končno izvedbo projekta ter dejanskim obratovanjem obstaja vrzel; kakor tudi med tistimi, ki so postavili koncept obratovanja in tistimi, ki skrbijo za obratovanje in vzdrževanje takšnega sistema. Da bi bili uspešni pri optimizaciji obratovanja teh sistemov, mora nekdo prevzeti vlogo “informacijskega koordinatorja”, ki skrbi za jasne informacije o tem, katera oprema je instalirana in kako naj bi delovala. Za novejše stavbe se priporoča oblikovanje manjše delovne skupine, ki naj vključuje predstavnika podjetja, ki je postavilo nadzorne sisteme oziroma sistem za energetski management stavbe, ter vodjo službe za obratovanje in vzdrževanje stavbe.

Vprašanje: Ali je ustrezno, da pri projektu energetskega pogodbeništva kombiniramo prenovo novejših in starejših stavb, pri katerih je npr. potrebna zamenjava oken, izvedba izolacije ovoja, kar posledično projektu podaljša vračilno dobo. Ali je to dober pristop?

Da, to je dober pristop. Ravno to je osnovna ideja pri projektih EPO. To pomeni, da gradite projekt na osnovi portfelja različnih stavb oziroma različnih ukrepov učinkovite rabe energije. Nekateri od teh ukrepov omogočajo velike prihranke z majhno investicijo, nekateri pa potrebujejo znatno investicijo in kot samostojen projekt ne bi bili realizirani. Rezultat takšnega pristopa je izvedba večjega števila ukrepov ter celovita prenova

Kaj je SPIN?

SPIN (SME Partnerships for Innovative Energy Services) je grozd malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki ponujajo skupno oblikovane storitve energetske učinkovitosti v obliki energetskega pogodbeništva (EPO), in sicer pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in/ali pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo.

Finančni vidiki EPO

Vprašanje: Ponudnik EPO, specializirano za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, je izjavilo, da ne bi bili več konkurenčni, če bi morali kombinirati »svoje« ukrepe z ukrepi celovite prenove stavbe (npr. izolacija ovoja, zamenjava oken, itd.), čeprav se zdijo ti ukrepi precej enostavni. Ali je to pogosto stališče podjetij za energetske storitve in ali je upravičeno?

Za obe vrsti projektov je dovolj prostora na trgu. Če podjetje za energetske storitve želi povečati obseg poslovanja in biti resen deležnik nacionalne strategije energetske učinkovitosti, je potrebno pristopiti k energetski prenovi stavb celovito. Pri tem je treba projekte, ki vključujejo tudi ovoj stavb, obravnavati nekoliko drugače oziroma ne le s finančnega vidika. Tako, na primer, ukrepe učinkovite rabe energije pri ogrevanju, prezračevanju in klimatizaciji obravnavamo predvsem na osnovi kazalcev finančne učinkovitosti (vračilne dobe, interne stopnje donosa, neto sedanje vrednosti), pri ukrepih na ovoju stavbe pa je potrebno upoštevati tudi investicijsko vzdrževanje stavbe in se je o tem potrebno dogovoriti z naročnikom storitve.

Vprašanje: Ali obstajajo posebna zagotovila za financiranje pogodb EPO? Če obstajajo, kdo jih ponuja?

Če za ilustracijo uporabimo češki primer, se ponudnik EPO med razpisnim postopkom pogaja z bankami glede pogojev financiranja. Banke lahko zagotovijo (obljubijo), da bo podpis morebitne pogodbe sprejemljiv in bo zadostoval za posojilo. Ko ponudnik zmaga v postopku naročanja, sledi finalizacija pogodbe iz razpisa. Po podpisu pogodbe banka potrdi zagotovilo ponudniku in naročniku energetskega pogodbeništva oziroma začne s financiranjem ukrepov učinkovite rabe energije.

Vprašanje: Kdaj se začnejo plačevati stroški EPO?

Plačani morajo biti šele po podpisu pogodbe med ponudnikom EPO/EPO SPIN-om in naročnikom, in sicer na osnovi merjenih in verificiranih podatkov, ki so osnova za izračun pogodbenih prihrankov energije.

Pogodbeni problemi

Vprašanje: Kje lahko najdemo primere pogodb za EPO, na osnovi katerih bi lahko opredelili pogodbene določbe?

Zelo obsežen pregled modelov pogodb je na voljo na spletni strani IEE: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/

Vprašanje: Kateri pogodbeni stroški, vključno s stroški promotorja projekta EPO, so kriti s strani ponudnika EPO?

To je v celoti odvisno od vrste pogodbe. Skoraj vse rešitve so izvedljive/možne. Odvisno je od dogovora med vsemi zainteresiranimi stranmi.
Seveda morajo biti stroški v skladu z obsegom tehnične priprave projekta, t.j. analize primernosti izvedbe projekta EPO za izbrane stavbe, potrebnih dopolnitev tehničnih podatkov za pripravo izboljšane ocene izhodiščnega stanja in podrobnega opisa energetskih sistemov, itd.. Obseg stroškov, ki jih bo plačal izbrani ponudnik EPO, mora biti vključen v razpisno dokumentacijo. Vsi ponudniki morajo obvezno vključiti te stroške v svoje ponudbe in točno razložiti kalkulacijo teh stroškov.

Trženje

Dogodki (delavnice, seminarji, konference, osebni pogovori itd.) so najboljši način, kako srečati in vzpostaviti stik z relevantnimi zainteresiranimi stranmi. Vedno je koristno omeniti projekte, v katere ste trenutno vključeni, čeprav so ti še v zelo zgodnji fazi. Bodite pro-aktivni, posebno če pričakujete, da bodo podjetja za energetske storitve prisotna med občinstvom. Mednarodna združenja, kot so eu.ESCO, so tudi pomembna pri obravnavanju idej in mrež.

Spletna stran EPC+ je tudi dober marketinški kanal in omogoča MSP-jem, da ostanejo informirani o projektnih aktivnostih ter poročilih.

Vprašanje: Katere komunikacijske instrumente naj uporabimo za sporočanje vrednosti in kakovosti energetskega pogodbeništva naročnikom?

Vedno je pomembno sklicevati se na projekte najboljše prakse. Če v državi ni na razpolago primerljivih projektov, poskusite najti podobne projekte v državah z razvitim trgom EPO. S tem je lažje učinkovito razložiti zgodbe o uspehu, dosežene prihranke, terminski plan projekta, itd..